Hvar skola vi bo? (broschyr från 1904)


sparvagn grondal

Denna stadsbons evigt bekymmersamma fråga har speciellt hvad Stockholm vidkommer blifvit ett under senare åren allt oftare återkommande spörsmål. De ökade hyrorna ha haft till följd en mängd nödtvungna omflyttningar.

Den osäkerhet och otrefnad som haft sin grund i hufvudstadens dyra hyror ha gjort att många börjat resonera som så: hvarför skall man egentligen bo i de överfyllda hyreskacernerna vid Stockholms dammiga och bullriga gator? Låt oss hellre flytta ut till landet.

Då slipper man sommartiden bekymren att skaffa sig sommarnöje och vilken fridfull känsla att vara sin egen herre i sitt eget hus och slippa risken att en vacker dag mottaga besök af en hyresvärd, som med bister min säger åt en ni är uppsagd! Så där ha många hufvudstadsbor tänkt och handlat i enlighet härmed. 

Litet hvar funderar på att följa exemplet, och så börjar man leta. Hvar finns en plats som förenar en villastads alla önskade egenskaper: nära, bekväm, vacker och billig? Hvar ska man bo? 

P5053132

Jo på Gröndal! 

Kunna vi tryckt svara. Och för att visa att vår rekommendation är berättigad ska jag här lämna en kortfattad redogörelse för de företräden Gröndal äger.

Det är nära beläget intill Stockholm. Gröndal öfverträffar härvidlag alla andra villastäder i huvudstadens grannskap. 

Det ligger närmast af dem alla nära och dock på avstånd, förenade landt och hufvudstadslifvets samtliga behag men befriadt från dess olägenheter. Från tullen är det femton minuters promenadväg till Gröndal.

Skulle man således fördröjt sig inne i staden så att kommunikationerna för dagen upphört är man därför icke afvstängd från möjligheten att komma hem. 

Hvad kommunikationerna beträffar knytes Gröndal genom snabba sådana nära tillsammans med sin stora granne. Från kl halv sex på morgonen till kl 11 på kvällen går ångslupar hvarje kvart till och från Gröndal med undantag af den tid på året då isen inne i Liljeholmsviken är gångbar och sålunda gör det omöjligt för ångsluparna att gå till Hornstull.

Ångslupskommunikationen mot Riddarholmen avfstannar emellertid icke någon gång under vintern emeden isbrytare hålla öppen ränna till Gröndal. Vidare kan Gröndalsbon medelst elektriska spårvägen från Hornstull med lätthet förflytt sig till stadens centrala delar. Vi vilja icke måla upp n ågra lockande framtidsperspektiv, som visa att en gång när Liljeholmsbron blir ombyggd spårvägen säkert kommer att dragas ut ända till Gröndal.

Denna underrättelse har dock sitt värde med tanke på Gröndals utvecklingsdmöjlighet. Men äfven nu är elektriska spårvagnen av stor nytta för Gröndalsborna. Och deras afgift för kommunikationer blir ej större än dem Stockholmaren får kosta på sig om han bor i stadens utkant.Vackert är Gröndal

Icke utan skäl är Stockholm bekant för sin natursköna omgifningar. Och bland dem mångbesjungna mälarens vackraste partier intager Gröndal ett framstående rum. Sundt och härligt beläget vid Mariebergsfjärden på en udde där förnämligast västliga och ostliga vindar stryka fram ligger Gröndal på kuperad mark, en blandning af slätt och skogsmark med utmärkta parker och fritt belägna höjder, hvarifrån man som från ett andra Breda Blick har den briljantaste utsikt öfver Stockholm och omgifningar.


Utom det att skogen ger trakten ett lantligt utseende har den äfven det goda med sig att tomterna inte ligga flacka utan skylda bakom sina trädgrupper. Villorna ligga därför mera för sig själfva i skydd för obehöriga nyfikna blickar. Hvad naturen har gifvit har på bästa sätt utnyttjats och resultatet föreligger i en praktiskt anordnad villastad, där redan ett helt litet samhälle växt upp å ett sjuttiotal villor.

Man kan förresten på kartan se samtliga tomter utsatta de orutade äro osålda tomter och de utmed stränderna reserverade till fabriker. (Dessa fabrikstomter mätas upp hvarje särskild köpare.) Gröndal skall nämligen bli ett industrisamhälle med bostadstomter ini land och fabrikstomter vid sjön, där ypperlig plats erbjuds för industriella anläggningar.

På så sätt hoppas man få Gröndal bebott af en fast anställd arbetarbefolkning som förmånligt skiljer sig från den lösa och opålitliga befolkningen som slagit sig ner å andra ställen i Stockholms grannskap.

malarsidan

"Gröndal skall nämligen bli ett industrisamhälle med bostadstomter ini land och fabrikstomter vid sjön"

matrosbacken hushistor2


Bekvämt är vidare Gröndal. Med det lilla samhälle som redan uppstått här har följt handlare och hantverkare, hvilkas antal natruligtvis kommer alltjämt att växa. Arbetete med väganläggning har raskt fortgått så att en störe del af området nu är försedt med bred vällagda vägar med god botten - Gröndal ligger på utmärkt sandbotten. Särskilda utfarsvägar äro dragna till stränderan där badhus, tvättstugor och bryggor sättas upp vid lämpliga ställen.

Utmed vägarne är gasbeslysning anordnad, så att Gröndalsbon behöfver inte leta sig hem i mörkret. Utmärkta brunnar med gott och rikligt dricksvatten ha åstadkommits på skilda delar af området. För öfrigt förtjänas omnämnas att kommunen har alldeles nybyggd skola i närheten, vid Blommensberg, dit således föräldrarne kunna skicka sina barn, för så hvidt de ej vilja ha dem i stadens skolor. Närheten till Stockholm gör att det senare mycket väl kan gå för sig, och denna närhet har, såsom förut påpekats, andra fördelar med sig.

Läkare kan med lätthet fås hitut lifsmedelspriser äro ej dyrare än i Stockholm, och i fall man ej önskar göra sina uppköp hos handlarne på platsen hvilka inom parantes sagt äro välförsedda och ha bra varor går det lätt att få dem skickade från hufvudstaden.


Grondal Utsikt


Billigt

Låt oss nu skåda frågan ur ekonomisk synpunkt. Tomprisen äro de billigaste: 25 öre per kvft och högre, beroende på tomtens läge, utseende och terrängförhållande. Tomterna äro ungefär tiotusen kvft för bostäder, och billigaste tomten kostar således 2500 kr däraf betalas som handpenning tio procent således i sagda fall 250 kr.

Resten intecknas i tomten och löper med fem procents ränta.  Dock är själva byggnadsåret räntefritt. Man beräknar att ett hus med tolv lägenheter à ett rum och kök kostar omkring 15500 kr. I uppförande, således tillsammans med tomten bortåt 18000 kr. De tolv lägenheterna ger en årlig hyra af 2400 kr. Hyrorna för smålägenheter ställa sig ungefär lika höga som i Stockholm. Men bygget är här billigare därigenolm att det är trähus med lättlagd grund och mindre dyrbar inredning som uppföras.

När huset är byggdt får man dess lägenheter, enligt hvad erfarenheten visat, nästan genast uthyrda. Och med en årlig inkomst af 2400 kr. Blir det alltså att amortera byggnadslånet. Under åtta år kan det tänkas vara fullständigt amorteradt och respektive ägare skulle sådeles sitta med ett par tusen kronor årlig inkomst ett godt ålderdomsunderstöd för dem som varit nog kloka att förse sig i tid.

Grondal Gustenhill


Man behöfver inte befara att tomtvärdena på Gröndal skola falla, ty Gröndal är ett framtidsamhälle. För att bestyrka det påstående är det nog att erinra därom att stadsfullmäktige principiellt beslutat ny infartsväg genom Hammarby och Liljeholmsviken. 

Gröndal kommer således ganska snart att ligga vid en stråkväg där en stor del av hufvudstadens sjötrafik skall gå fram.

Denna kortfattade redogörelse har endast åsyftats att med framhållande af några fakta visa hvad Gröndal såsom villastad erbjuder. 

Den skulle därjämte kunna nämna något om den hemtrefnad som platsen med dess många prydliga villor ger intryck af, om den ordning som råder i det lilla samhället än helt naturlig följd däraf att var och en är belåten med det nya hem han utvalt och trifs där. 
Originalet kan du läsa här nedan.


Stockholm 1904, Kungl Hofboktryckeriet Iduns Tr. -A.-BPressbyrån GröndalCopyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE