Gröndals Industrihistoria

Det industrihistoriska arvet är en stor utmaning för dagens kulturmiljövård, målet är att medverka till att ett allsidigt kulturarv från den industriella epoken bevaras och brukas. För att man ska kunna förstå hur dagens samhälle växt fram är det viktigt att bevara och synliggöra industrins miljöer.

I nutiden då de flesta människor aldrig kommer i kontakt med de miljöer där industrin verkar är det också angeläget att bidra till förståelse för kopplingen mellan det moderna samhällets utveckling och den industriella produktionens utveckling. De första decennierna av 1900-talet förde med sig industrier som både gav arbete och påverkade miljön i Gröndal.

Vid sekelskiftet var de rykande fabriksskorstenarna ett markant inslag i stadsbilden, och industrin gick relativt sett mot sin kulmen. 1910 sysselsatte den 65 000 personer eller 50% av alla yrkesverksamma i staden. l absoluta tal skulle ökningen fortsätta; så tex hade Stockholm 1970 ca 112 000 sysselsatta inom industrin, men den relativa andelen hade då sjunkit till knappt 18 %. Därefter har siffrorna varit fallande.

Exempel på industrier och fabriker som låg i Gröndal är bomullsspinneri, tvättfabriker,kolsyrefabriken, färgerier, svavelsyrefabrik, färgfabriker, benmjölsfabriker, sprängämnesfabriker, Ekensbergs varv, småvarv, garverier, bagerier, brädgårdar, mekaniska verkstäder, ångsågar m.fl. 

Stockholm har varit Sveriges största och mest betydelsefulla industristäder men spåren av dess äldre industrihistoria håller på att försvinna. Lövholmens industribebyggelse vid Årstaviken har ett avsevärt kulturhistoriskt värde.

Nätverket ”Stockholm Skyline” – Vi som värnar stadens rum.   Läs mera


Dels som representant för Stockholm som industristad, dels som exempel på industrietablering från 1900 talets början då industrin flyttade från innerstaden till närförorterna.


Idag är stora delar av Lövholmens industriområde rivet och den nordvästra delen med Beckers fabriker och kolsyrefabriken utgör en rest av ett sammanhållet industrilandskap från tiden kring sekelskiftet. 

Industrier i Gröndal & LövholmenCopyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE